Vedtægter for Gymnastikforening af 1976, Skagen

 

    § 1

   Foreningens navn er GYMNASTIKFORENINGEN AF 1976.

   Foreningens hjemsted er Skagen.

 

§ 2

   Foreningens formål: Gymnastik og idræt for alle.

 

§ 3

   Foreningen er tilsluttet de nødvendige amts- og landsorganisa-

   tioner

    

   § 4

   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

   Den afholdes hvert år ved vintersæsonens afslutning.

   Bekendtgørelse skal ske mindst 14 dage før i de lokale medier.

   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være

   formanden i hænde senest 4 dage før.

   Valgbar til bestyrelsen er alle der er fyldt 18 år.

   Stemmeberettiget er alle der er fyldt 14 år og ikke er i

   Kontingentrestance.

  

   Bestyrelsesvalg skal skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

   Generalforsamling skal mindst indeholde punkterne:

 

a: Valg af dirigent

b: Formandens beretning

c: Fremlæggelse af regnskab

d: Indkomne forslag

e: Valg af bestyrelse

f: Valg af suppleanter

g: Valg af revisor / revisorsuppleant

h: Eventuelt

 

 

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen.

Men der vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer af gangen.

Således at 2 medlemmer vælges på lige år og 3 medlemmer vælges på ulige år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Overtager en suppleant en plads i bestyrelsen, følges bestyrelsesmedlemmets periode ud.

Revisor / revisorsuppleant vælges for 2 år. Således at revisor vælges på ulige år og suppleant på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udelukke medlemmer, såfremt den finder grund dertil.

Enhver udelukkelse skal godkendes af næstfølgende generalforsamling.

 

   § 7

 

   Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kontingent

   godkendes på næstkommende generalforsamling.

§ 8

   Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for

   foreningens midler.

  Tegningsret har formanden og kassereren.

§ 9

   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen

   finder det nødvendigt eller senest 30 dage efter at mindst 1/3 af

   de stemmeberettigede medlemmer har fremsat skriftlig

   anmodning herom.      

 

        § 10

   Lovændring kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer

   stemmer herfor på den ordinære generalforsamling.

   Kan dette ikke opnås, afholdes ekstraordinær generalforsamling

   Senest en måned efter den ordinære generalforsamling.

   Lovændring kan herefter vedtages ved absolut stemmeflertal.

   Alle andre afgørelser sker ved relativt stemmeflertal.   

§ 11

   Foreningen kan opløses når det vedtages på to efter hinanden

   følgende generalforsamlinger med tre og højst seks ugers

   mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stem-

   mer herfor.  

§ 12

Ved opløsning overdrages foreningens aktiver og evt.

kontanter til IDRÆTSSAMVIRKE til opbevaring i 2 år til

evt. oprettelse af en ny gymnastikforening.

Derefter overgår midlerne til IDRÆTSSAMVIRKE.

Ved eventuel gæld, hæfter bestyrelsen ikke personligt.

 

 

 

Således vedtaget i Skagen den 3. juni 1976.

Ændring af § 12 den 19. april 1993.

Ændring af § 5 den 13. april 1999.

Ændring af § 1, § 4 og § 7 den 24. april 2002.

Ændring af § 5 den 22. april 2009.

Ændring af § 8, § 12 den 19. april 2017