Vedtægter

§1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Gymnastikforeningen af 1976.

Foreningens hjemsted er Skagen.

 

§2 – Foreningens formål

Det er foreningens formål at tilbyde gymnastik og andre idrætslige aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser. Alle foreningens aktiviteter har til formål at skabe trivsel, glæde, samvær og lyst til bevægelse.

 

§3 – Foreningens tilknytning

Foreningen er tilsluttet regions- og landsorganisationer.

 

§4 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år ved sæsonens afslutning og inden udgangen af april.

Indkaldelsen skal ske mindst 14 dage før på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 4 dage før.

Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år.

Stemmeberettiget er alle, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.

Bestyrelsesvalg skal ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

A: Valg af dirigent

B: Bestyrelsens beretning

C: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

D: Indkomne forslag

E: Valg af bestyrelse

F: Valg af suppleanter

G: Valg af revisor/revisorsuppleant

H: Eventuelt

 

§5 – Bestyrelsen og valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af max 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen.

Der vælges 1 eller 3 medlemmer på lige år og 2 eller 4 medlemmer på ulige år. 1 suppleant vælges for 1 år. Overtager en suppleant en plads i bestyrelsen, følges bestyrelsesmedlemmets periode ud.

Revisor/revisorsuppleant vælges for 2 år. Således at revisor vælges på ulige år og suppleant på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§6 – Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at det sker skriftligt til kassereren. Sker udmeldelsen inden 1. oktober, refunderes kontingentet. Herefter kan tilbagebetaling ikke ske.

Bestyrelsen forholder sig ret til at udelukke medlemmer, såfremt der findes god grund dertil. Enhver udelukkelse kan behandles og vurderes på førstkommende generalforsamling.

 

§7 – Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisoren, forelægges på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren tidligst 8 dage før generalforsamlingen.

 

§8 – Tegning

Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for foreningens midler.

Tegningsret har formanden og kassereren. Ved erhvervelse og pantsætning, samt optagelse af lån i øvrigt, dog af hovedbestyrelsen.

 

§9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller senest 30 dage efter at 30 af de stemmeberettigede medlemmer har fremsat skriftlig anmodning herom.

 

§10 – Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Lovændring kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herom på den ordinære generalforsamling.

Kan dette ikke opnås, afholdes ekstraordinær generalforsamling senest en

måned efter den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændring kan herefter vedtages ved absolutte stemmeflertal. Alle andre afgørelser sker ved relativt stemmeflertal.

 

§11 – Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses når det vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med tre og højst seks ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herom.

Ved opløsning overdrages foreningens aktiver og evt. kontanter til Idrætssamvirke til opbevaring i 2 år til evt. oprettelse af en ny lokal gymnastikforening. Herefter overgår midlerne til Idrætssamvirke. Ved eventuel gæld hæfter bestyrelsen ikke personligt.

 

§12 – Æresmedlemmer

Bestyrelsen alene træffer beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og offentliggør en sådan beslutning på førstkommende generalforsamling. Et æresmedlem er som udgangspunkt kontingentfrit medlem af foreningen resten af livet, på nær ved deltagelse på hold med pladsbegrænsning.

 

Således vedtaget i Skagen den 3. juni 1976

Ændring af §12 den 19. april 1993. Ændring af §5 den 13. april 1999.

Ændring af §1, §4 og §7 den 24. april 2002. Ændring af §5 den 22. april 2009.

Ændring af §8 og §12 den 19. april 2017.

Ved generalforsamlingen den 9. april 2022 er det besluttet at kassereren kan sidde udenfor bestyrelsen.

Opdatering og uddybelse af vedtægter, sammenlægning af §11 og §12 og ny §12 den 16. april 2024.